Ifølge Norconsult kan BIM gi store resultater for bransjen i form av enklere prosjektkommunikasjon, færre feil, raskere gjennomføring og lavere prosjektkostnader.

BIM gir store resultater

BIM gir ifølge Norconsult store resultater. Foto: Lasse Sørnes

Skal bransjen lykkes med BIM i fremtiden, kreves en felles investering fra alle aktører i verdikjeden. Det er avgjørende at vi har med oss topplederne.

Norconsult bruker i dag Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) innenfor alle sine markedsområder, og har bred erfaring med BIM i prosjekt. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult mener BIM er et topplederansvar.

– BIM representerer bransjens største digitaliseringsløft. Ved å tørre å investere i BIM i dag kan vi vente store samfunnsmessige gevinster knyttet til smartere samfunnsutvikling og -planlegging. I tillegg vil hele verdikjeden – fra oppdragsgiver til sluttbruker – oppleve store effektiviseringsgevinster i form av raskere gjennomføringstid, færre feil, reduserte kostnader og høyere kvalitet på prosjektene. Skal bransjen som helhet lykkes med å implementere fullskala BIM i hele verdikjeden må toppledere ta ansvar. En felles investeringsvilje i dag vil løfte en hel bransje på sikt, sier Jacobsen.

Må tenke nytt rundt teknologi og samarbeid

BIM-modeller er avanserte 3D-modeller som inneholder den totale informasjonen som samtlige fag og aktører trenger for å prosjektere og gjennomføre et prosjekt. Fordi BIM gjør det mulig å ha én sentral kilde til informasjon for alle involverte aktører – både byggherre, entreprenør og prosjekterende – gir BIM alle parter en helhetlig og umiddelbar forståelse for prosjektet. Ved riktig bruk bidrar dette til å kraftig redusere faren for feilkilder og misforståelser, og resulterer i et bedre koordinert produkt av høy kvalitet. I tillegg gir det gevinst i form av enklere og mer effektiv kommunikasjon i prosjektet. For å lykkes fullt ut, kreves det at alle parter i prosjektet viser vilje til å ta i bruk nye måter i arbeide på, både hva angår teknologi og samarbeidsform.

Les hele saken på Norconsult sine hjemmesider.

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk) building information modeling er det man kaller digitale modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyderne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer.