Alt og alle i byggeprosessen har sin plass i BIM. Fra den minste detalj, til hvordan bygget orienteres i terrenget. Fra før spaden settes i jorda til bygget rives. Og alle involverte har sin lille finger med i spillet.

worditout-word-cloud-1912836

Men hvem i bransjen er i posisjon til å maksimere utbyttet allerede i dag? NTI CADcenter har på bygg.no laget en flott smørbrødliste.

BIM (BygningsInformasjonsModell) er en prosess mer enn et verktøy. Det er ingen overdrivelse å si at vi fremdeles befinner oss i en umoden fase, hvor det er langt mellom prosjektene som fullt ut evner å ta ut effektiviseringsgevinstene som ligger og venter.

Her følger en rekke spørsmål og svar knyttet til BIM – avslutningsvis ser vi også nærmere på sammenhengen mellom VDC og BIM.

Hvorfor skal man ta i bruk BIM?
Alle fagene samles på en felles plattform med full integrering av data i en enkelt modell. I hele livsløpet til bygget er all dokumentasjon tilgjengelig, fra første spadestikk, til bygget rives.

Hva og hvem egner BIM seg for?
De største prosjektene, hvor aktørene allerede i anbudsprosessen forplikter seg til krav om åpen BIM, er ikke nødvendigvis de som ligger best an til å ta ut det fulle potensialet.

Hvordan får man best effekt av BIM?
Uansett er nytten av BIM prisgitt full tilslutning. Enten motivasjonen er pålagte krav eller utsikten til effektivisering av arbeidskrevende oppgaver. Bransjen må gjennom samhandling over tid finne metodikken for å sikre at informasjonen er riktig.

Hvordan går man fram for å ta i bruk BIM internt?
Ved å prioritere og gjennomarbeide en avgrenset problemstilling og få full uttelling på å effektivisere denne, vil man over tid nærme seg perfeksjon i større og større deler av prosjektene.

Hvordan overbeviser jeg organisasjonen om at BIM er veien å gå?
Selv om digitaliseringen av bransjen er en dyd av nødvendighet, holder det ikke at noen ytterst få mestrer noen verktøy i det daglige.

Hva er åpenBIM?
åpen BIM er betegnelsen på en bygningsmodell eller en prosess hvor filformatet for modellen er det internasjonale og åpne filformatet IFC. Hovedfordelen med IFC er at modeller fra ulike IFC-kompatible prosjekteringsverktøy (og fra ulike fag) kan utveksles, sammenstilles, kontrolleres og analyseres som en helhet.

Hvordan bidrar BIM til å redusere feil og forbedre lønnsomhet?
Ikke bare er digitaliseringen med på å bedre økonomistyringen, men den er også en forutsetning for sunn vekst gjennom smart gjenbruk av store og små deler av tidligere prosjekter.

Hvordan bidrar BIM til sikkerhet og optimalisering av prosesser?
VDC (Virtual Design and Construction) hjelper til med visualisering og simulering av fremdriften i prosjektet (les mer på eget VDC-punkt).

Hva skjer med BygningsInformasjonsModellen når prosjektet er ferdig?
Erfaring og læring i prosjektene dokumenteres i bygningsmodellen, og gir gjennom gjenbruk forbedringer av det neste.

Hva medfører BIM som skytjeneste for prosessene og datakvaliteten?
Bruken av skytjenester blir mer og mer vanlig i forbindelse med BIM. Skytjenester handler om tilgjengeliggjøring og forbedrer mobiliteten for alle.

Hva finnes av utdanning og sertifisering innenfor BIM, og hva stilles det av kompetansekrav?
Gjennom sertifisering av bedriften og enkeltansatte blir kompetansen målbar, og en differensiator i konkurransen om de viktigste prosjektene.

Hvordan egner BIM seg til integrering av nye prosesser og elementer?
Ettersom alt får plass i modellen med et ønskelig omfang av metainformasjon er både BIM og den enkelte modell skalerbar.

Hva er de største utfordringene for BIM i dag?
Struktur og disiplin i praktisk bruk er viktige suksesskriterier.

Hvordan passer BIM inn i VDC?
Virtual design and construction (VDC) er en metode og en arbeidsmåte som er i stor fremvekst, og det finnes spesialiserte fagmiljøer i Norge som kan vise til store gevinster. VDC handler om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter på en måte som hever kvaliteten, gir effektiviseringsgevinster og reduserer kostnader.

Jeg vil i gang – hva nå?
Du kan kontakte Hans Olav Michelsen eller Arve Sævik hos oss i NTI CADcenter og be om et uforpliktende møte for å diskutere hvordan dere kommer videre fra der dere er i dag.

Les hele saken på Bygg.no

Var du ute etter å digitalisere timefangsten din? Da er et digitalt timeregistreringssystem du trenger. Å registrere timene digitalt eller å levere inn dokumentasjon digitalt via skjema og bilde. Prøv SmartDok.