Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsorgan for arbeidsgiver og arbeidstakere i en virksomhet

AMU skal virke for å fremme et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere har plikt til å opprette et AMU. Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Utvalgets sammensetning

AMU skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidsgiveren utpeker sine representanter, mens arbeidstakerne velger sine representanter blant arbeidstakerne i virksomheten.

Utvalgets oppgaver

AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget skal blant annet:

 • Delta aktivt i bedriftens HMS-arbeid
 • Behandle saker om verne- og miljøarbeid, herunder risikovurderinger og tiltaksplan
 • Sikre at arbeidstakerne får informasjon og opplæring om verne- og miljøarbeid
 • Være et samarbeidsforum for arbeidsgiver og arbeidstakere i verne- og miljøarbeidet
 • Behandle planer og endringer som påvirker arbeidsmiljøet
 • Gjennomgå HMS-avvik og se til at det iverksettes forebygging

AMUs rettigheter

AMU har rett til å:

 • Delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet
 • Få informasjon om virksomhetens risikoforhold
 • Be arbeidsgiveren om å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet
 • Be om bistand fra Arbeidstilsynet

Medlemmer i AMU har rett på opplæring.

AMUs betydning

AMU er et viktig organ for å fremme et godt arbeidsmiljø i norske virksomheter. Utvalget gir arbeidsgiver og arbeidstakere en felles arena for å samarbeide om verne- og miljøarbeidet. AMU kan bidra til å forebygge arbeidsulykker og sykdommer, og til å skape et arbeidsmiljø som er godt for både arbeidstakerne og virksomheten.

Eksempler på saker som AMU kan behandle

AMU kan behandle en rekke ulike saker som angår verne- og miljøarbeid i virksomheten.

Her er noen eksempler:

 • Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
 • Spørsmål om opplæring
 • Planer som vil påvirke arbeidsmiljøet
 • Bruk av midlertidige stillinger
 • Helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger
 • Rapporter om ulykker, nestenulykker og arbeidsrelatert sykdom
 • Risikovurderinger og tiltaksplaner
 • Psykososiale forhold

AMU kan også ta opp saker som ikke er direkte relatert til verne- og miljøarbeid, men som likevel kan ha betydning for arbeidsmiljøet. For eksempel kan AMU ta opp saker om lønns- og arbeidsvilkår, organisasjonsforhold, eller arbeidstidens lengde.