Arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet

Alle arbeidstakere har plikt til å bidra med å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

Dette er regulert i arbeidsmiljøloven, som pålegger arbeidstakere å medvirke til å forebygge ulykker og helseskader.

Plikten til å medvirke

Arbeidstakerne skal medvirke i gjennomføring av HMS-tiltak og delta i vernearbeid.

Dette innebærer at arbeidstakerne:

  • Straks skal si fra til arbeidsgiver og verneombudet når de oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Dette kan være for eksempel manglende verneutstyr, farlig arbeidsutstyr eller uordnede arbeidsforhold.
  • Avbryte arbeidet dersom de mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse. Dette er en viktig rett for arbeidstakerne, og arbeidsgiver har ikke lov til å straffe dem for å bruke denne retten.
  • Skal gi beskjed til arbeidsgiver dersom det er forhold ved arbeidet de mener kan gi arbeidsrelatert sykdom og medvirke i forebygging av og oppfølging av eventuelt eget sykefravær.

Les mer om dette her