Det overordnede ansvaret

Ifølge Arbeidstilsynet er det byggherren som har det overordnede ansvaret for SHA-planen. Dette ansvaret innebærer å:

  • Utarbeide en skriftlig SHA-plan før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid. Planen skal, allerede fra planfasen, kartlegge og fjerne flest mulig risikoforhold som kan oppstå ved utførelse.
  • Påse at SHA-planen er oppdatert og tilgjengelig for alle som skal utføre arbeid på plassen.
  • Koordinere HMS-arbeidet mellom de ulike virksomhetene som er involvert i prosjektet.
  • Påse at SHA-planen blir fulgt opp under hele bygge- og anleggsprosessen.

Les mer om dette